kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Kiedy można korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej?

Prowadzimy działalność handlową w zakresie sprzedaży m.in. kartek okolicznościowych, znaczków pocztowych, kalendarzy. Oprócz tego świadczymy usługi kurierskie (PKWiU 53.20.11.0). Czy możemy korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy?

Co do zasady, podatnicy, którzy dokonują sprzedaży m.in. na rzecz osób prywatnych, sprzedaż tę muszą ewidencjować w kasie fiskalnej. Jednakże rozporządzeniem w sprawie zwolnień, Minister Finansów zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących niektóre grupy podatników. Określone w tym rozporządzeniu zwolnienia mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności oraz podmiotowy i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

Z pytania wynika, iż podatnik wykonuje czynności zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania, tj. usługi kurierskie. Czynności te sklasyfikowane w PKWiU ex 53 - "Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowywania oraz dostawy towarów na zamówienie" wymienione są w poz. 18 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień i na mocy § 2 ust. 1 podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania przy użyciu kasy do końca 2016 r.

Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2015 r., nr IPPP2/4512-904/15-2/RR ww. zwolnienie podatnik: "(...) może stosować tylko do usług, których sprzedaż będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, gdyż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez podmioty inne, niż wymienione w (...) art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w przypadku działalności (...) przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również przez firmy. (...)"

Oprócz świadczenia usług kurierskich, Czytelnik dokonuje również sprzedaży towarów, które nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

W związku z powyższym należy przeanalizować - przy założeniu, że podatnik nie utracił prawa do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej - czy może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na osiągane obroty lub ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z tytułu udziału obrotów zwolnionych z ewidencjonowania w obrotach ogółem.

» Zwolnienie ze względu na obroty

Podatnik kontynuujący działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej, jeżeli kwota obrotu ze sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł.

Ustalając, czy limit zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej został przekroczony, należy więc wziąć pod uwagę jedynie sprzedaż dla osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Pamiętać także należy, że nie można wyłączać z tej kwoty sprzedaży usług i towarów, które na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień zostały zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania i wymienione są w załączniku do tego rozporządzenia, np. usług pocztowych i kurierskich.

Jeśli limit obrotów w trakcie 2016 r. przekroczy kwotę 20.000 zł, to zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, następujących po miesiącu, w którym przekroczenie to nastąpi.

W takim przypadku podatnik obowiązany będzie do rejestracji za pomocą kasy fiskalnej, każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania. Jedynie w sytuacji całkowitego zaprzestania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych i wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania, podatnik nie musiałby instalować kasy fiskalnej.

» Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży

Podatnicy, których obroty na rzecz osób fizycznych przekraczają (nawet znacznie) kwotę 20.000 zł, mają możliwość korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w zakresie całej działalności, pod warunkiem, że przeważająca część ich obrotów dotyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania.

Powyższe zwolnienie określone jest w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień i stanowi, iż zwalnia się w danym roku podatkowym, podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 1-34), w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%.

Należy jednak mieć na uwadze, że zwolnienia, o którym mowa powyżej nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80% (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

Do wyliczenia współczynnika przyjmuje się wyłącznie wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych.

Przykład

Podatnik poza działalnością kurierską prowadzi także działalność handlową. Za rok 2015 sprzedaż na rzecz osób fizycznych wyniosła ogółem 88.000 zł, w tym usługi kurierskie - 76.000 zł i działalność handlowa - 12.000 zł.

Usługi pocztowe i kurierskie sklasyfikowane w PKWiU ex 53 (z wyjątkiem, który nie ma jednak zastosowania w opisywanym przykładzie) są zwolnione z ewidencjonowania do 31 grudnia 2016 r. na podstawie poz. 18 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wyliczenie proporcji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 przedstawia się następująco:

76.000 zł/88.000 zł × 100% = 86,36%.

Ustalono ponadto, że proporcja ta w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosła 81,51%, a w drugim - 85,32%. Tak więc w tych okresach udział usług zwolnionych w ogólnej sprzedaży był wyższy niż 80%, w związku z czym podatnik od 1 stycznia 2016 r. mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania w zakresie całej działalności.

Generalnie podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, po zakończeniu każdego półrocza muszą liczyć się z koniecznością dokonania ponownego przeliczenia struktury obrotów. Jeżeli w wyniku tego przeliczenia okaże się, że udział procentowy obrotu w danym półroczu będzie niższy lub równy 80%, to podatnik powinien rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Zwolnienie to traci bowiem moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Przykład

Załóżmy, że u podatnika, o którym mowa w poprzednim przykładzie, w I półroczu 2016 r. udział obrotów zwolnionych z ewidencjonowania w całkowitym obrocie wyniesie 77%. W związku z tym, utraci on prawo do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z ewidencjonowania.

Dlatego też będzie musiał rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży towarów od 1 września 2016 r. Nadal jednak nie będzie musiał rejestrować obrotu uzyskanego z tytułu usług kurierskich bowiem korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60