kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 21 (429) z dnia 10.11.2016

Jak wyliczyć limit obrotów zwalniający z obowiązku instalacji kasy przy zawieszeniu działalności?

Na początku 2015 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych głównie na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy. W bieżącym roku, na 4 miesiące zawiesiłem prowadzoną działalność. Czy okres zawieszenia spowoduje konieczność proporcjonalnego wyliczenia limitu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy? Czy do limitu zwalniającego z obowiązku posiadania kasy fiskalnej wlicza się obrót z tytułu zapłaty otrzymanej na rachunek bankowy?

» Ustalenie limitu obrotów

Co do zasady, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Niekiedy jednak możliwe jest korzystanie z pewnych zwolnień z ewidencjonowania, których zasady szczegółowo określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień, z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2016 r. zwolnieni są podatnicy:

  • u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł;
     
  • rozpoczynający w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z przedstawionego pytania wynika, że w roku 2016 Czytelnik na 4 miesiące zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą. W związku z tym ma on wątpliwość co do poprawności wyliczenia limitu uprawniającego do dalszego zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Żaden z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń dotyczących kas rejestrujących nie nakazuje proporcjonalnego liczenia tego limitu w przypadku czasowego zawieszenia działalności gospodarczej i jej wznowienia w tym samym roku podatkowym.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że podatnik, który w trakcie 2016 r. zawiesił działalność na kilka miesięcy, może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania do czasu, kiedy obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie przekroczy w bieżącym roku całej kwoty 20.000 zł.

Przykład

Janusz K. w marcu 2015 r. rozpoczął świadczenie usług budowlanych na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niskie obroty korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy. W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. podatnik zawiesił prowadzoną działalność, a następnie wznowił ją od 1 sierpnia. Jeśli do końca grudnia 2016 r. obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (liczone narastająco od 1 stycznia br.) nie przekroczą kwoty 20.000 zł - podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania do końca br.

Określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w zakresie całej prowadzonej przez podatnika działalności, uzależnione jest od osiągniętego obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Do wyliczenia tej kwoty przyjmuje się obroty netto (czyli bez VAT), co wynika wprost z art. 111 ust. 1a ustawy o VAT.

Obliczając powyższą kwotę również należy uwzględnić sprzedaż towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Kwota ta stanowi zatem obrót z tytułu wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkich rodzajów działalności), w ramach jednej firmy.

Podatnik świadczący usługi budowlane na rzecz osób prywatnych może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Aby skorzystać z tego zwolnienia, muszą jednak łącznie zostać spełnione dwa warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
     
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podatnik korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z rejestracji obrotu za pomocą kasy ze względu na formę zapłaty musi uwzględnić obrót z tytułu tej sprzedaży przy wyliczaniu kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania.

» Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego

W przypadku, gdy w 2016 r. limit obrotu ze sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł zostanie przekroczony, podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono ten obrót (§ 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień).

Przykład

Janusz K. od marca 2015 r. rozpoczął świadczenie usług budowlanych na rzecz osób prywatnych. Ze względu na niskie obroty korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy.

W marcu 2016 r. wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekroczyła limit zwolnienia z ewidencjonowania (czyli kwotę 20.000 zł). Podatnik - co do zasady - musiał stosować kasę rejestrującą od 1 czerwca br.

Ponadto podatnik, o którym mowa w ww. przykładzie na okres 4 miesięcy, tj. od kwietnia do końca lipca br. zawiesił prowadzoną działalność. Oznacza to, że nie był on zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy od 1 czerwca, bowiem po tym terminie w związku z czasowym zawieszeniem działalności nie uzyskiwał żadnych obrotów podlegających ewidencjonowaniu w kasie.

W takim przypadku, termin i utrata prawa do zwolnienia podmiotowego nie jest dla niego terminem rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy. Kasę powinien zainstalować i ufiskalnić najpóźniej w dniu dokonania pierwszej sprzedaży po odwieszeniu działalności na rzecz osoby fizycznej.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że utrata prawa do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania nie oznacza automatycznie, że podatnik musi instalować kasę fiskalną. Podatnik, który świadczy usługi (w opisywanej sytuacji - budowlane) nie będzie musiał ich ewidencjonować, jeśli będą one świadczone z zachowaniem warunków określonych w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

www.KasaFiskalna.pl - Zwolnienia z obowiązku stosowania kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60