kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Numer rachunku bankowego we wniosku o zwrot ulgi na zakup kasy

Prowadzę zakład krawiecki i ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z VAT. Dotychczas nie miałam obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. We wrześniu br. mój obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych przekroczył kwotę 20.000 zł, w związku z czym ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rozpocznę od 1 grudnia. Czy przysługuje mi ulga na zakup kasy, jeśli we wniosku o jej zwrot wskażę inny numer rachunku bankowego, niż ten, który zgłosiłam do CEIDG?

art. 111 ust. 5 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź też jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku ze względu na wysokość osiąganych obrotów, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej jednak niż 700 zł, na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Z kolei dane, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi, zostały wymienione w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń. W myśl tego przepisu wniosek taki powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Ponadto do takiego wniosku oprócz danych dotyczących nazwy podmiotu, który dokonał fiskalizacji kasy należy dołączyć oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę oraz informację o numerze rachunku bankowego lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu.

Aktywne druki i formularze
Wzór wniosku o zwrot ulgi na zakup kasy
dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W praktyce zdarzają się sytuacje, że podatnik we wniosku o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej wskaże inny numer konta bankowego niż ten, który figuruje w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym miejscu pojawia się zatem wątpliwość, czy w takich sytuacjach, naczelnik urzędu skarbowego może odmówić zwrotu ulgi przysługującej na zakup kasy rejestrującej.

Powyższa kwestia była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 27609/2014. W odpowiedzi na tę interpelację w dniu 20 sierpnia 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przypomniał, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym w tym m.in. aktualizacji rachunku bankowego. Wyjaśnił także, że – co do zasady – naczelnicy urzędów skarbowych dokonują zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy na rachunek bankowy wskazany przez podatnika we wniosku. W przypadku wątpliwości co do jego poprawności (np. gdy podany rachunek nie był zgłoszony do urzędu skarbowego), podejmowane są działania wyjaśniające, zaś podatnik powinien dokonać odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Odnosząc się natomiast do odmowy zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej wyjaśniono, że:

"(...) naczelnicy urzędów skarbowych nie odmawiają zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w przypadku wskazania we wniosku niezgłoszonego przez podatnika na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (wniosku CEIDG) numeru rachunku bankowego. Odmowa miała miejsce tylko w jednym przypadku, tj. kiedy podatnik zarówno we wniosku, jak i w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (wniosku CEIDG) nie wskazał żadnego rachunku bankowego, na który naczelnik urzędu skarbowego miałby dokonać przedmiotowego zwrotu. Pomimo wystosowania wezwania podatnik odmówił podania rachunku bankowego."

Reasumując

Podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń. Przy czym, dla skorzystania z tego prawa – co do zasady – bez znaczenia pozostaje fakt, iż podatnik we wniosku o zwrot tej kwoty wskaże inny numer konta bankowego niż ten, który figuruje w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60