kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT ze względu na wysokość sprzedaży. Od 1 lutego 2016 r. ewidencjonuję sprzedaż w kasie fiskalnej. W jaki sposób mogę odzyskać ulgę związaną z zakupem kasy? Czy powinienem złożyć wniosek w tej sprawie?

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga ta przysługuje tylko w stosunku do nowych kas, czyli takich, które zostaną zgłoszone na dzień rozpoczęcia (powstania) obowiązku ewidencjonowania. Szczegółowy sposób, warunki i tryb skorzystania z ulgi na zakup kasy określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, muszą być spełnione określone warunki, tj.:

1) złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania (w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie to może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej),

2) rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one ustawowe funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,

3) posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Podatnicy, którzy nie składają deklaracji, tj. podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty, powinni w tej sprawie złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek ten powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
     
  • jego dane adresowe oraz
     
  • numer identyfikacji podatkowej.

W przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi wniosek ten powinien zawierać także dane wskazane w § 4 ust. 2 omawianego rozporządzenia.

Przepisy o VAT nie określają szczegółowo formy wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Istnieje w związku z tym zupełna dowolność. Ważne jest to, aby zawierał wszystkie powyżej wskazane dane.

Niektóre organy podatkowe opracowały wzór takiego wniosku określając go jako VAT-ZK.

Do wniosku o zwrot należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.


Druk VAT-ZK dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.


Podatnikom, którzy np. korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty, urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku w tej sprawie (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT - Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W praktyce zdarza się, że podatnik we wniosku o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej wskaże inny numer konta bankowego niż ten, który figuruje w zgłoszeniu do CEIDG. Należy wskazać, że w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27609 z dnia 20 sierpnia 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazał, że podatnik (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą) ma obowiązek aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym - w tym m.in. aktualizacji rachunku bankowego. Wyjaśnił, że z reguły naczelnicy urzędów skarbowych nie odmawiają zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Co do zasady, dokonują oni zwrotu omawianej ulgi na rachunek bankowy wskazany przez podatnika we wniosku. W przypadku wątpliwości co do jego poprawności (np. gdy podany rachunek nie był zgłoszony do urzędu skarbowego), podejmowane są działania wyjaśniające, a podatnik powinien dokonać odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Jednocześnie podsekretarz stanu poinformował, że naczelnicy urzędów skarbowych nie odmawiają zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w przypadku wskazania we wniosku niezgłoszonego przez podatnika na zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (wniosku CEIDG) numeru rachunku bankowego. Odmowa miała miejsce tylko w jednym przypadku, tj. kiedy podatnik zarówno we wniosku, jak i w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym (wniosku CEIDG) nie wskazał żadnego rachunku bankowego, na który naczelnik urzędu skarbowego miałby dokonać przedmiotowego zwrotu. Pomimo wystosowania wezwania podatnik odmówił podania rachunku bankowego.

VAT-ZK

www.KasaFiskalna.pl - Ulga na zakup kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60