kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1234) z dnia 5.11.2015

Zakończenie użytkowania kasy rejestrującej

Podatnik, który kończy używać kasę rejestrującą np. z powodu likwidacji działalności, musi pamiętać o dopełnieniu obowiązków związanych z zakończeniem jej pracy. Jest on bowiem zobowiązany dokonać, z chwilą zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym, odczytu jej pamięci oraz jej wyrejestrowania. Przy czym przy niektórych czynnościach musi uczestniczyć serwisant kasy oraz pracownik właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Obowiązki podatnika

Czynności, jakich podatnik powinien dokonać w związku z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym, wskazano w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z tej czynności sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Załącznik do protokołu stanowi raport rozliczeniowy. Wzór protokołu zawarty został w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W przypadku gdy serwisant kas dokonując odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy stwierdzi brak możliwości tego odczytu, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. W tym przypadku podmiot prowadzący serwis główny dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i sporządza protokół z tej czynności. Jednak gdy podmiot prowadzący serwis główny stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, w protokole określa przyczyny tej okoliczności.

Protokół ten sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Protokół musi być sporządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pracownika i pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny. Oryginał protokołu przesyła się w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika.

Natomiast w przypadku, gdy podmiot prowadzący serwis główny stwierdził brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i w protokole określił przyczyny tej okoliczności, kopię tego protokołu przesyła do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dokonanie odczytu pamięci kasy

Jak wskazano wcześniej, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik składa - w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym - wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy. We wniosku tym powinny zostać zawarte m.in.:

 • dane podatnika,
   
 • numery kasy fiskalnej: unikatowy, fabryczny, ewidencyjny,
   
 • data fiskalizacji kasy, oraz
   
 • adres, pod którym kasa była zainstalowana.

Ponadto we wniosku tym podatnik oświadcza czy korzystał z odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej oraz czy kasa nie była używana krócej niż trzy lata, co powodowałoby konieczność zwrotu ulgi, z jakiej skorzystał przy zakupie kasy.

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji

Kolejną czynnością, którą podatnik kończący użytkowanie kasy fiskalnej musi wykonać, jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Minister Finansów nie określił w drodze rozporządzenia ogólnego wzoru tego wniosku. Oznacza to, że może on być sporządzony w dowolnej formie. Niektóre organy podatkowe publikują na swoich stronach internetowych gotowy wzór tego wniosku (np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach). Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwę, adres, NIP podatnika,

b) dane kasy rejestrującej zgłaszanej do wyrejestrowania, w szczególności jej numer ewidencyjny.

Odczytanie zawartości pamięci kasy fiskalnej

Zakończenie używania kasy fiskalnej wymaga następnie dokonania odczytu zawartości jej pamięci. Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w miejscu instalacji kasy lub w urzędzie skarbowym w obecności podatnika, serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego, w terminie przez nich uzgodnionym.

Podatnik dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości jej pamięci fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres jej pracy. Ponadto czynności tej dokonuje się w obecności pracownika urzędu skarbowego. Odczyt powinien być zakończony protokołem sporządzonym przez tego pracownika. Protokół ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach, które podpisuje i otrzymuje podatnik, serwisant i pracownik urzędu skarbowego. Wzór protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy

Czynni podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wynika to z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Przy czym należy podkreślić, że w pewnych okolicznościach podatnik może utracić prawo do ulgi i w związku z tym zobowiązany będzie do jej zwrotu. Jak wskazano bowiem w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Jest tak również w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu omawianej ulgi wymieniono w § 6 ust. 1 tego rozporządzenia. Wśród nich wskazano m.in.:

 • zaprzestanie działalności,
   
 • otwarcie likwidacji,
   
 • ogłoszenie upadłości,
   
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia, np. sprzedaż przedsiębiorstwa.

Czynny podatnik VAT zwrotu ulgi powinien dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykład

W dniu 31 października 2015 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. Sprzedaż ewidencjonował przy użyciu kasy rejestrującej. W związku z tą likwidacją, w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, podatnik ma obowiązek do złożenia do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej.

Podatnik musi złożyć także wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Omawiane wnioski wypełni następująco:

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fisklanej kasy
Wniosek o wyrejestrowanie kasy rejestrującej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163)

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.