kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 20 (332) z dnia 20.10.2012

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl) ukazał się projekt z 19 września 2012 r. nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r.


1. Nowe definicje w projekcie rozporządzenia

Przepis § 2 projektu rozporządzenia utrzymuje definicje zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu (które w pewien sposób uproszczono i doprecyzowano) oraz zawiera definicje nowych pojęć, takich jak:

 • dokument fiskalny - rozumiany jako: paragon fiskalny, faktura i raport fiskalny,
   
 • logo fiskalne - stanowiące nazwę symbolu graficznego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
   
 • pamięć operacyjna - oznaczać będzie pamięć wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej pochodzące z ewidencji sprzedaży wykonywanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego lub poprzez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej niedostępną dla użytkownika kasy;
   
 • pamięć podręczna - będąca pamięcią wielokrotnego zapisu zawartą w module fiskalnym kas z elektronicznym zapisem kopii wydruków, pracującą pod kontrolą programu pracy kasy, w której są rejestrowane dane w postaci cyfrowej zawierające elektroniczne kopie dokumentów drukowanych przez kasę, do momentu skasowania tych danych po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i zapisu tych danych na informatycznych nośnikach danych;
   
 • paragon fiskalny anulowany - przez który rozumieć się będzie wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży dokument potwierdzający niezakończoną transakcję sprzedaży, z oznaczeniem "PARAGON FISKALNY" bez podanej łącznej wartości sprzedaży i bez numeru kolejnego paragonu fiskalnego, zakończony napisem "ANULOWANY", datą, godziną i minutą wydruku, numerem kasy, oznaczeniem kasjera oraz numerem unikatowym;
   
 • program do odczytu pamięci fiskalnej - który będzie oznaczać zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wyświetlenie i wydruk danych zapisanych w pamięci fiskalnej kasy oraz zapisanie na informatycznym nośniku danych raportów fiskalnych okresowych za wyznaczony okres;
   
 • suma kontrolna programu - będąca unikalnym ciągiem znaków wyznaczonym za pomocą algorytmu zgodnego z normą PN-ISO/IEC 10118-3:1999, z zawartości programu pracy kasy.

Zmianie uległa definicja programu archiwizującego, gdyż program ten w rzeczywistości nie odpowiada za archiwizowanie danych. Funkcje archiwizowania danych spełnia program pracy kasy, co zostało uwzględnione w definicji.


2. Zmiany dotyczące niektórych warunków i kryteriów technicznych

W § 5 ust. 1 pkt 1 projektu dodano zapis, iż kasa rejestrująca powinna być zbudowana m.in. z zegara wskazującego datę i czas.

Zgodnie z nowymi przepisami, obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalnej) będzie musiała być zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas (§ 5 ust. 1 pkt 11 projektu).

Natomiast jak wynika z § 5 ust. 8 tego projektu proponuje się wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kasy plombą inną niż ołowiana, co wynika z postępu technicznego w zakresie możliwości zabezpieczenia urządzeń. Ponadto plomba ta musi identyfikować osobę ją nakładającą.

Projekt zakłada również wprowadzenie likwidacji obowiązku posiadania dwóch wyświetlaczy w przypadku określonych kas, w których funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera oraz kas stanowiących wyposażenie urządzeń do automatycznego dokonywania zakupów towarów lub usług.

W projekcie uściślono, iż kasa ma zawierać numer unikatowy, który jest wprowadzany do pamięci fiskalnej podczas procesu produkcyjnego (§ 22 ust. 1 projektu). Dodano także nowy warunek, aby kasa zapisywała w pamięci fiskalnej sumę kontrolną programu pracy kasy wraz z oznaczeniem jego wersji oraz liczbę i łączną wartość paragonów anulowanych, a także aby wszystkie dane zapisywane do pamięci fiskalnej rejestrowane były w postaci zanegowanej.

Wprowadzono ponadto wymóg, aby dokumenty drukowane przez kasę i napisy emitowane na wyświetlaczu były w języku polskim (§ 9).

Według projektu zmienić się ma wygląd paragonu fiskalnego. Proponuje się wprowadzenie na paragonie fiskalnym wyraźnego oznaczenia "PARAGON FISKALNY" jednoznacznie identyfikującego wydruk, w celu uniemożliwienia emisji przez kasę wydruków niefiskalnych imitujących paragony fiskalne. Planuje się również doprecyzowanie pojęcia nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, oraz wprowadzenie nowego elementu na paragonie fiskalnym, tj. numeru identyfikacji podatkowej nabywcy, drukowanego na jego żądanie.

W § 22 projektu określono sposób oznaczenia pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania. W porównaniu do obecnego stanu numer unikatowy zostanie powiększony o dwie cyfry oznaczające kolejny numer potwierdzenia dla danego typu kasy.

Proponuje się ponadto rozszerzenie dokumentów, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzeniu jej do obrotu. Według założeń, poza książką kasy, instrukcją obsługi oraz programem do odczytu pamięci fiskalnej do kasy dołączane byłyby:

1) karta kasy,

2) deklaracja, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o VAT,

3) program archiwizujący.

Istotną zmianą w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT z trzech do czterech lat (§ 28 projektu rozporządzenia).


3. Przepisy przejściowe

Nowe rozporządzenie zawiera również przepisy przejściowe, na mocy których:

 • potwierdzenia wydane dla kas rejestrujących na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniach, chyba, że potwierdzenie zostanie cofnięte (§ 32 ust. 1),
   
 • kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów "zł" lub "PLN", mogą być stosowane nie dłużej niż do momentu, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja (§ 32 ust. 2),
   
 • w numerach unikatowych dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydanych przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, stosuje się trzyliterowy prefiks oraz ciąg 8 cyfr, a w numerach unikatowych dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych wydane przed 2000 rokiem, stosuje się dwuliterowy prefiks oraz ciąg 8 cyfr (§ 32 ust. 3 i 4).

Ponadto w § 33 projektu określono przepisy przejściowe dla kas nabytych przez użytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz określono zasadę, że w sprawach o wydanie potwierdzenia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 34).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60