kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Serwis Podatkowy nr 6 (234) z dnia 10.06.2015

Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1412/14/KG; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)


"(…) Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - wynajem domków letniskowych. Działalność prowadzona jest w okresie letnim (lipiec-sierpień). Ze względu na wysoki podatek od nieruchomości naliczany Wnioskodawcy przy zawieszeniu działalności przez Urząd Gminy, co roku po zakończeniu sezonu wakacyjnego Wnioskodawca działalność likwiduje. Ta sytuacja powtarza się co roku: rejestracja z dniem 1 lipca - likwidacja z dniem 31 sierpnia. W dniu 2 lipca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej, o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z likwidacją działalności Wnioskodawca musi robić odczyt pamięci fiskalnej i wymieniać pamięć fiskalną na nową, wiedząc, że w następnym roku w okresie letnim zarejestruje tę samą działalność o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej rozumie się urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
   
 • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
   
 • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
   
 • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ust. 2 ww. § 15 rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Stosownie do § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 • dokonuje fiskalizacji kasy;
   
 • składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W oparciu o wyżej wymieniony w § 15 ust. 2 rozporządzenia protokół z czynności odczytania zawartości pamięci, Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że pamięć kasy fiskalnej po zlikwidowaniu działalności staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej wymiany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Jednocześnie należy wskazać, że po zlikwidowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego, a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dopuszczalne jest używanie tej samej kasy po dokonaniu wymiany modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Wnioskodawcę będzie możliwe (podkreśl. red.).

(…) Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem z 31 grudnia 2012 r.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Z wniosku wynika, że wobec Wnioskodawcy powstał już wcześniej obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fakt przerwy w działalności związany z likwidacją działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne jej zainicjowanie, bez względu na to, czy o tym samym profilu czy innym, na gruncie unormowań regulujących obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie ma znaczenia.

Zatem Organ stwierdza, że w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem wcześniej powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z czym, Wnioskodawca będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku za pomocą kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży (podkreśl. red.).

(…) w zakresie braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów, należy wskazać, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio (…) z art. 111 ustawy o VAT.

(…) Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz (…) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

(…) Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na przekroczenie limitu obrotów. W konsekwencji, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku, za pomocą kasy rejestrującej, bez względu na to, czy dokonuje sprzedaży w działalności okresowej i prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów (podkreśl. red.). (…)"

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.