kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016

Od 2018 r. paragon dotrze do skarbówki on-line

Na stronie internetowej RCL został opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. Głównym celem wydania nowego rozporządzenia ma być dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej.

Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych ma określać:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar,

3) okres, na który jest wydawane wspomniane potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar,

4) zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z wyników badań wykonywanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają jedynie wydruk takich dokumentów. Wobec postępu technologicznego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, dzięki określeniu zasad komunikacji obu typów urządzeń wystąpi możliwość zwiększenia wpływów fiskalnych z transakcji ewidencjonowanych paragonami. Rozporządzenie ma znieść też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej, zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Celem projektowanego aktu jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Zamiarem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie będzie możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań.

Jak podkreślono, funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych ustandaryzowany. Brak jednak obecnie centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży, a systemy i urządzenia fiskalne są niedostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Aby było to możliwe, potrzebny jest powszechny standard połączenia kas fiskalnych z centralnym repozytorium, a także z terminalami płatniczymi.

Definicje nowych pojęć

Przepis § 2 projektu nowego rozporządzenia utrzymuje definicje zawarte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, które zostaną jednak zmodyfikowane oraz zawiera definicje nowych pojęć, takich jak:

 • dokument niefiskalny, przez który rozumieć się będzie każdy dokument w postaci papierowej i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający oznaczenie "NIEFISKALNY" i niezawierający logo fiskalnego,
   
 • interfejsy komunikacyjne, czyli urządzenia komunikacyjne przewodowe i bezprzewodowe i/lub oprogramowanie, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami aplikacyjnymi, repozytorium i repozytorium testowym oraz podłączenie urządzeń zewnętrznych,
   
 • moduł kryptograficzny, tj. urządzenie zawarte w kasie, odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę,
   
 • pamięć chroniona - będzie to urządzenie zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej,
   
 • repozytorium, tj. zewnętrzny system, do którego kasa przesyła dokumenty elektroniczne przez nią emitowane oraz zawierający informacje o wybranych parametrach pracy kasy, umożliwiający pobranie ich przez kasę,
   
 • repozytorium testowe - będzie to takie repozytorium, które umożliwia wykonanie testów współpracy kasy z tym repozytorium,
   
 • zdarzenia, czyli zapisy istotnych faktów i czynności z obsługi i pracy kasy,
   
 • skrót - będzie to skrót kryptograficzny generowany przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu kryptograficznego SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004, umieszczany na drukowanych przez kasę dokumentach fiskalnych.

Podział kas

Rozporządzenie zawierać ma wyróżnienie rodzajów kas ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług. Ze względu na dopuszczenie emisji dokumentów fiskalnych lub niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz komunikacji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi oraz repozytorium i repozytorium testowym kasa musi zawierać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów kasy został także uzupełniony o wymóg posiadania przez kasę interfejsu komunikacyjnego do terminala płatniczego.

Ze względu na konstrukcję, kasy dzielić się będzie na:

1) kasy z programem aplikacyjnym - kasy, posiadające program aplikacyjny i wbudowaną pełną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany,

2) drukarki fiskalne - kasy bez programu aplikacyjnego sterowane poprzez interfejs komunikacyjny, które zamiast pełnej bazy danych o towarach lub usługach zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do nazw towarów lub usług,

3) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym wskazanych w omawianym rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu.

Natomiast ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług wyróżniać się będzie następujące kategorie kas:

1) przeznaczone do prowadzenia sprzedaży towarów i usług w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych,

2) o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz transportu towarów taksówkami,

3) o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,

4) o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej "bileterkami",

5) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,

6) instalowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Wymagania dotyczące przechowywania danych w pamięci kas

Nowe rozporządzenie wiąże sposób zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci elektronicznej ze strukturami logicznymi określonymi w art. 193a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, powoduje to powiązanie postaci elektronicznej dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę ze strukturami logicznymi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Ponadto rozporządzenie wiąże ze sobą jednoznacznie i zapewnia zgodność danych na dokumentach fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę oraz zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej kasy. Podobne regulacje zostały zawarte odnośnie danych z rejestrów dobowych powiązanych z danymi wykazanymi na paragonach fiskalnych i rejestrach zdarzeń.

Wymagania dotyczące dokumentów emitowanych przez kasę

Jak wynika z § 24 projektowanego rozporządzenia, postać elektroniczna dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę musi odpowiadać strukturze logicznej określonej w art. 193a Ordynacji podatkowej.

Rozporządzenie definiuje również elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę, w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy. Reguluje także sposób przekazywania przez producenta kas kluczy publicznych do repozytorium.

Fiskalizacja on-line w innych krajach członkowskich UE

Węgry

Wprowadzono rejestrowanie sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych, wyposażonych w moduły służące do komunikacji z chmurą Ministerstwa Finansów. Zastosowany system pozwolił na zidentyfikowanie dysproporcji między przychodami przedsiębiorcy przed i po instalacji kasy fiskalnej on-line (uszczelnienie systemu podatkowego przez identyfikację ukrytych przychodów). Kasy do połączeń z urzędem podatkowym wykorzystują, w większości przypadków, technologię przesyłania danych w sieci GSM. W ramach zachęt rząd zastosował system subsydiów dla małych firm na zakup kas fiskalnych on-line, a dostępne były one do lipca 2014 r. Dla podmiotów, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2012 r. i miały uregulowane należności podatkowe, subsydia przypadały niezależnie od wysokości przychodów.

Bułgaria

Bułgaria wprowadziła obowiązek instalacji urządzeń rejestrujących sprzedaż w urządzeniach samoobsługowych w 2012 r. Prawo bułgarskie nakłada na wszystkich sprzedawców detalicznych obowiązek rejestrowania przychodów i składania raportów odpowiednim organom władzy, a koniecznym warunkiem jest połączenie kas rejestrujących z państwowym systemem informatycznym, aby możliwa była zdalna i bieżąca kontrola sprzedaży. Dokonano zwolnienia z obowiązku wydawania paragonów, w miejsce którego zastosowany system ogranicza się jedynie do wyświetlania informacji klientowi oraz przechowywania danych w pamięci urządzeń i zapewnienia zdalnego dostępu do każdego z nich. Wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych (i urządzeń samoobsługowych) pracujących w trybie on-line wykazało w efekcie wzrost obrotu w określonych gałęziach gospodarki o 50-60%.

Chorwacja

Przy wcześniejszym braku innego systemu wprowadzono model fiskalizacji opartej o aplikację, która przejmuje rolę kasy fiskalnej na dowolnym urządzeniu (np. tablecie, terminalu płatniczym) oraz serwerze centralnym Ministra Finansów dokonującym identyfikacji i numeracji transakcji. Realne korzyści wynikające z przyjęcia tego rozwiązania to m.in. szybkie wprowadzenie fiskalizacji przy relatywnie niskim koszcie dla przedsiębiorców (koszt obsługi aplikacji jest opłacany w postaci abonamentu miesięcznego). Rozwiązanie takie ułatwia także powstanie wielu nowych produktów i usług, np. kasy fiskalnej i terminala płatniczego w jednym urządzeniu. Średni czas rejestracji sprzedaży nie przekracza dwóch sekund (10 mln transakcji dziennie, tysiąc transakcji na sekundę). W ciągu roku od wprowadzenia tych rozwiązań (połowa 2013 r.) zanotowano wzrost obrotu w wysokości 1,73 mld euro oraz przychodów w niektórych gałęziach gospodarki w porównaniu z poprzednim rokiem, w tym 31% (gastronomia) i 13% (sektor sprzedaży).

Słowenia

Według raportu Ministerstwa Finansów Republiki Słowenii wprowadzenie certyfikowanych kas fiskalnych ma pozytywny wpływ, co objawia się wzrostem deklarowanych obrotów (o 5,7%) oraz wpływów z podatku VAT względem roku 2015, a także zwiększeniem obrotu bezgotówkowego. Pozytywne skutki stosowania certyfikowanych urządzeń kasowych są również widoczne w rosnącej liczbie pracowników w tym samym okresie. Do maja 2016 r. blisko 54 tys. podatnikom wydano ponad 72 tys. certyfikatów cyfrowych, których używają do wystawienia paragonów. W tym samym czasie ponad 346 milionów transakcji zostało zarejestrowanych przez centralny serwer departamentu przychodów. Rząd Republiki Słowenii dzięki wprowadzeniu kas fiskalnych przewiduje dodatkowe dochody do budżetu w wysokości 75 mln euro.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.