kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej
lupa
A A A

Serwis Podatkowy nr 6 (246) z dnia 10.06.2016

Ufiskalnienie kasy rejestrującej po wygaśnięciu homologacji

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2016 r., nr IPPP2/4512-1162/15-2/IZ)

"(...) Wnioskodawca zakupił kasę fiskalną w dniu 23 maja 2014 r., kasa miała homologację Głównego Urzędu Miar ważną do dnia 29 lutego 2015 r.. Wnioskodawca zamierza ufiskalnić kasę w styczniu 2016 r. i używać jej do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

(...) Czy Wnioskodawca może ufiskalnić to urządzenie i używać do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej po dacie wygaśnięcia homologacji (...)?

Zdaniem Wnioskodawcy, może On stosować kasę fiskalną, którą nabył w okresie obowiązywania homologacji. Wskazuje na to paragraf 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r., poz. 1076 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (...).

(...) ważna jest data nabycia urządzenia a nie data fiskalizacji.

(...) stanowisko Wnioskodawcy (...) jest nieprawidłowe.

(...) W myśl art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy (o VAT - przyp. red.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1.

(...) Przepis art. 111 ust. 3c ustawy (o VAT - przyp. red.) stanowi, że podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar (...).

Zgodnie z ust. 6a. ww. artykułu, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, (...) musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać (art. 111 ust. 6b) (ustawy o VAT - przyp. red.).

Stosownie do zapisu § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) serwisant kas nie może dokonać fiskalizacji kasy, która w dniu jej nabycia przez podatnika nie posiadała ważnej decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (...) lub potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

(...) przepisy prawa podatkowego nie posługują się pojęciem homologacja.

(...) przez pojęcie "homologacja" należy rozumieć odpowiednie potwierdzenie spełniania przez kasy funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, wydane do 31 sierpnia 2011 r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a po tej dacie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

(...) potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zachowują moc do dnia określonego w tych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte (podkreśl. red.) (...).

(...) kasy rejestrujące nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed dniem 1 września 2011 r. mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

(...) Wnioskodawca, na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy (o VAT - przyp. red.), po uprzedniej fiskalizacji kasy przez uprawnionego serwisanta, ma prawo od stycznia 2016 r. do prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy użyciu wskazanej we wniosku kasy rejestrującej, pod warunkiem, że kasa ta spełnia wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące i zapewnia prawidłowość rozliczenia podatku (podkreśl. red.).

Zatem zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że ma On prawo od 1 stycznia 2016 r. stosować wymienioną we wniosku kasę rejestrującą, ale z uwagi na to, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje inna regulacja prawna niż wskazana przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku, stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo uznać należy za nieprawidłowe.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60