kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Kasy rejestrujące w 2015 r. - Dodatek nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (388) z dnia 20.02.2015

Likwidacja działalności prowadzonej z zastosowaniem kasy rejestrującej

1. Obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą

Osoba fizyczna likwidując prowadzoną działalność gospodarczą, w sytuacji gdy korzystała ze statusu czynnego podatnika VAT objęta jest obowiązkiem sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania go zgodnie z regułami zawartymi w art. 14 ustawy o VAT.

W remanencie likwidacyjnym ujmuje się towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatnicy, którzy na dzień likwidacji działalności posiadają kasę rejestrującą, przy nabyciu której przysługiwało im prawo do odliczenia podatku VAT, mają często wątpliwości czy kasa ta musi być również ujęta w remanencie likwidacyjnym i opodatkowana stawką 23%?

Zdaniem redakcji, jeśli podatnik na dzień likwidacji działalności posiada kasę rejestrującą, przy nabyciu której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, to powinien ją ująć w remanencie likwidacyjnym i opodatkować według stawki 23%.

Za podstawę opodatkowania, w myśl art. 29a ust. 2 ustawy o VAT należy przyjąć cenę rynkową towaru.

Z uwagi na fakt, że w praktyce nie ma wtórnego rynku, na którym miałby miejsce obrót tym szczególnym towarem trudno jest ustalić jego wartość rynkową. Dlatego też, aby nie narazić się na spór z organami skarbowymi odnośnie wartości rynkowej kasy fiskalnej, rozwiązaniem byłaby odsprzedaż tej kasy uprawnionemu producentowi kas przed formalną likwidacją działalności, bądź też jej fizyczna likwidacja, uzasadniona zużyciem technicznym.

Przykład

Podatnik na dzień likwidacji działalności posiada towary handlowe opodatkowane według stawek 8% i 23%, środki trwałe i wyposażenie, w tym kasę rejestrującą, przy nabyciu których odliczył podatek naliczony, oraz samochód osobowy zakupiony w 2001 r., przy nabyciu którego prawo do odliczenia nie przysługiwało. W remanencie likwidacyjnym podatnik ujmie wszystkie ww. towary z wyjątkiem samochodu osobowego.

Ponieważ przy nabyciu kasy rejestrującej odliczenie podatku naliczonego przysługiwało – będzie ona również opodatkowana wraz z innymi towarami wykazanymi w remanencie.

2. Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej w prowadzonej działalności gospodarczej wymaga przeprowadzenia przez podatnika pewnych czynności, które określone są w rozporządzeniu w sprawie kas.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ponadto, zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z którego sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas. Do protokołu tego należy również dołączyć wykonany raport rozliczeniowy.

Protokół powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, wykonującego serwis oraz dla urzędu skarbowego.


Uwaga

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej dokonywany jest w obecności podatnika, serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego, w terminie uzgodnionym przez pracownika urzędu skarbowego z pozostałymi uczestnikami.


Należy podkreślić, że w przypadku gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej, przesyła ją niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu jego dokonania (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Przykład

W dniu 1 stycznia 2015 r. Kazimierz S. zlikwidował działalność gospodarczą. Od 2010 r. uzyskany obrót ewidencjonował przy użyciu kasy. W związku z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych, w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, Kazimierz S. obowiązany był do złożenia do właściwego urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej.

Nadmienić w tym miejscu również warto, że niewykonanie obowiązku odczytania zawartości pamięci kasy w obowiązującym terminie nie jest zagrożone sankcjami wynikającymi z ustawy o VAT czy aktów wykonawczych w sprawie kas. Również w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) zaniechanie powyższego obowiązku nie jest wprost wymienione jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż organy podatkowe mogą zakwalifikować powyższe jako przestępstwo skarbowe wymienione w art. 80 § 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Poniżej prezentujemy wypełniony przykładowy wzór wniosku o dokonanie odczytu pamięci kasy.

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy

3. Zwrot ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy

Na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, czynni podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Podatnik, który spełnił określone przez ustawodawcę wymogi i skorzystał z ulgi musi pamiętać, iż uprawnienie to nie jest nieodwracalne. Prawodawca uznał, iż w pewnych okolicznościach podatnik może utracić prawo do ulgi i w związku z tym zobowiązany będzie do jej zwrotu.

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Wymienione w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu tej ulgi to:

1) zaprzestanie działalności,

2) otwarcie likwidacji,

3) ogłoszenie upadłości,

4) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), w sytuacji gdy następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

5) dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia (terminowość odliczenia, zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy określonych wymogów technicznych).

Obowiązek zwrotu otrzymanych kwot dotyczy tylko tych kas, z którymi związane są zdarzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy oraz w przypadkach wymienionych powyżej w pkt 4 i 5 (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

Czynny podatnik VAT zwrotu ulgi powinien dokonać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

Przykład

Podatnik rozliczający VAT miesięcznie rozpoczął ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu 2 kas rejestrujących w prowadzonym przez siebie barze od 1 grudnia 2013 r. i odliczył od podatku należnego ulgę związaną z zakupem tych kas w wysokości 1.400 zł. W związku z niepowodzeniami finansowymi podatnik zlikwidował prowadzoną działalność z dniem 10 lutego 2015 r. Ponieważ zaprzestanie prowadzenia działalności nastąpiło przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty, czyli 1.400 zł. Zwrot tej kwoty powinien być dokonany najpóźniej do dnia 25 marca 2015 r., czyli do dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za luty 2015 r.

Natomiast podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT (tj. zwolnieni z VAT), zwrotu ulgi powinni dokonać nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

www.KasaFiskalna.pl - Kryteria i warunki techniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.