kasa fiskalna, kasa rejestrująca, zakup kasy fiskalnej, kasa on-line
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 5 (581) z dnia 10.03.2023

Zwrot towaru udokumentowany paragonem i fakturą

1. Zasady sporządzania faktur na rzecz osób prywatnych

Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zaś dokumentem potwierdzającym dokonanie takiej sprzedaży jest paragon fiskalny.

Ustawa o VAT określa sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej wystawionym wcześniej paragonem na rzecz ww. osób. Z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy (z pewnymi wyjątkami) wynika bowiem, że jeśli nabywca (tj. osoba prywatna) w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, bądź otrzymano całość lub część zapłaty wystąpi z żądaniem wystawienia faktury, sprzedawca dokument taki musi wystawić. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Powyższy tryb postępowania nie ma jedynie zastosowania w sytuacji, gdy sprzedaż jest dokumentowana fakturą wystawioną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. Natomiast w myśl art. 106h ust. 3 w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

W tym miejscu warto dodać, iż obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem zmian do ustawy o VAT - tzw. pakietem SLIM VAT 3 (na dzień oddania do druku niniejszej publikacji projekt znajduje się w Sejmie nr druku 3025), w której proponuje się m.in. zmianę brzmienia art. 106h ust. 1 i ust. 3 w celu dostosowania regulacji dotyczących e-paragonów (według założeń ustawa w tym zakresie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.). Zgodnie z ww. projektem w przypadku wystawienia faktury/faktury elektronicznej do paragonu w postaci elektronicznej, w dokumentacji będzie pozostawiać się jego numer oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarty na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej.

Z kolei z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją wynika, iż ewidencja pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku należnego zawiera wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające z dokumentów zbiorczych o sprzedaży z kas rejestrujących. Z przepisów ww. rozporządzenia wynika również, iż podatnicy są obowiązani do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży kodami (pod warunkiem wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu). I tak oznaczenie RO stosuje się w przypadku dokumentu zbiorczego o sprzedaży z kas rejestrujących, zaś FP w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (czyli faktury do paragonu). Generalnie zatem sprzedaż zarejestrowaną w kasie fiskalnej należy wykazać w JPK_VAT z deklaracją na podstawie dokumentu zbiorczego oznaczonego kodem RO.

2. Wystawianie faktur do paragonów z oznaczeniem FP

Ustawodawca w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT wskazał, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem FP) są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zarejestrowana w kasie rejestrującej i ujęta w dokumencie zbiorczym oznaczonym RO, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady, powstał obowiązek podatkowy).

Z powyższego wynika, że w ewidencji VAT trzeba ujmować - na bieżąco - wszystkie faktury potwierdzające sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej wystawione zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prywatnych (oraz rolników ryczałtowych). Oznacza to, że nawet w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą wystawioną w tym samym okresie rozliczeniowym, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT z deklaracją na podstawie dokumentu zbiorczego z oznaczeniem RO, wraz z fakturą z oznaczeniem FP (przy czym faktura taka nie zwiększa wartości sprzedaży i podatku należnego w tym okresie).

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją wskazano, że przepis ten ma na celu uniknięcie wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT i korygowania tego pliku. W tym zakresie czytamy: "(...) W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury (oznaczonej jako FP - przypis redakcji) w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym (...). W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (oznaczonych FP) (...)".

Reasumując, w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej udokumentowanej fakturą, sprzedaż taka powinna być wykazana w JPK_VAT z deklaracją na podstawie dokumentu zbiorczego z oznaczeniem RO, wraz z fakturą z oznaczeniem FP (przy czym faktura taka nie zwiększa wartości sprzedaży i podatku należnego w tym okresie, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym).

3. Ewidencjonowanie zwrotu towarów

W praktyce częste są sytuacje wymagające korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem wpływającym na kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego czy zwrotem towaru, itp. W takim przypadku należy zaprowadzić ewidencje korekt, o których mowa w § 3 ust. 3-5 rozporządzenia w sprawie kas. Na podstawie danych w nich zawartych podatnik będzie mógł sporządzić prawidłową deklarację podatkową. W sytuacji natomiast udokumentowania tej sprzedaży również fakturą - należy wystawić fakturę korygującą.

Dane, jakie powinna zawierać ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży wymienione zostały w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas. Ewidencja ta powinna zawierać:

1) datę sprzedaży;

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

A zatem, jak wynika z powyższego, zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, podatnik ujmuje w odrębnej ewidencji, a następnie - w celu określenia wysokości podatku należnego z tytułu zaewidencjonowanej przy pomocy kasy sprzedaży - koryguje o te wartości dane pochodzące z raportu fiskalnego (okresowego).

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (nr druku 438). Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z tym projektem zmianie ma ulec brzmienie m.in. § 3 ust. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl projektowanych przepisów ewidencja, o której mowa będzie zawierała:

 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny lub faktura w postaci elektronicznej - numer tego paragonu lub tej faktury oraz numer unikatowy (projektowany § 3 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia),
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę albo notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego (projektowany § 3 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na sposób, w jaki podatnicy powinni wykazać korektę sprzedaży zarejestrowanej w kasie w JPK_V7M/V7K. Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania dotyczące JPK_VAT z deklaracją na zadane pytanie: "(...) W jaki sposób prezentować i oznaczać zwroty do paragonów fiskalnych? (...)" odpowiedziało: "(...) Zwroty do paragonów fiskalnych, potwierdzone dokumentem zwrotu do paragonu fiskalnego, należy w nowym JPK_VAT z deklaracją prezentować jednym zbiorczym zapisem z raportem fiskalnym. Polega to na uwzględnieniu kwoty udokumentowanych zwrotów do paragonów z danego okresu w raporcie fiskalnym za ten okres. Kwota ta pomniejszy prezentowaną wartość zapisu, który obejmuje okresowy raport fiskalny (oznaczony jako RO) (...)".

Zatem, jak wynika z powyższego, zwroty towarów (a tym samym uznane reklamacje) ujęte w odrębnej ewidencji należy w części ewidencyjnej w zakresie VAT należnego dla JPK_VAT z deklaracją wykazać na podstawie jednego dokumentu zbiorczego oznaczonego RO (w którym dane pochodzące z raportu fiskalnego (okresowego) zostaną już skorygowane o wartości wynikające z prowadzonej ewidencji korekt).

Zdaniem redakcji nie będzie również błędem, jeżeli zwroty/uznane reklamacje podatnik wykaże dwoma wpisami, tj. na podstawie dokumentu zbiorczego RO zawierającego informację o sprzedaży z kas z danego okresu rozliczeniowego, a następnie drugim odrębnym dowodem in minus oznaczonym również RO - zwroty towarów/uznane reklamacje obniżające podstawę opodatkowania, jak i VAT należny.

4. Korygowanie dostawy udokumentowanej fakturą

W przypadku, gdy oprócz zarejestrowania sprzedaży w kasie podatnik udokumentuje ją (na żądanie nabywcy) fakturą to - stosownie do art. 106j ustawy o VAT - dokonanie zwrotu towarów przez nabywcę będzie zobowiązywało go do wystawienia faktury korygującej.

Dane, jakie powinna zawierać korekta faktury określone są w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, zaś sposób ich wykazywania w JPK_VAT z deklaracją, wyjaśnia MF w ww. odpowiedziach.

Na zadane pytanie: "Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji »FP«, także podlegają temu oznaczeniu?" MF odpowiedziało:

"(...) Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich faktur, które zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, tj.:

 • prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem »FP«. Należy pamiętać, że faktury oznaczane »FP« nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej - odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,
 • prezentowanie faktury korygującej bez znacznika »FP«. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione (...)".

www.KasaFiskalna.pl - Instalacja i użytkowanie kas:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.